newbly

Impfpflicht: SPÖ-Chefs von Salzburg und Tirol sind auf Doskozils Seite

Impfpflicht: SPÖ-Chefs von Salzburg und Tirol sind auf Doskozils Seite

Cijepljenje obavezno: šefovi SPÖ-a iz Salzburga i Tirola su na Doskozilovoj strani

Published: 10.01.2022 12:17 CET
Link: kurier.at/politik/inland/impfp...
16