newbly

știri locale în limbi străine

Fachkräftemangel und Alterung heizen Inflation an

Fachkräftemangel und Alterung heizen Inflation an

Lipsa forței de muncă calificate și inflația îmbătrânită a combustibilului

Written by: michael.bachner@kurier.at (Michael Bachner), Published: 27.08.2021 15:27 CET
Link: kurier.at/wirtschaft/fachkraef...
13