newbly

Finanzwissen: Hälfte der Jungen sieht sich schlecht vorbereitet

Finanzwissen: Hälfte der Jungen sieht sich schlecht vorbereitet

Educație financiară: jumătate dintre băieți se consideră slab pregătiți

Written by: robert.kleedorfer@kurier.at (Robert Kleedorfer), Published: 28.10.2021 09:37 CET
Link: kurier.at/wirtschaft/finanzwis...
13