newbly

AK-Kritik an Amazon: Verantwortung wird an Subunternehmer ausgelagert

AK-Kritik an Amazon: Verantwortung wird an Subunternehmer ausgelagert

AK critică Amazon: responsabilitatea este externalizată către subcontractanți

Published: 29.10.2021 10:00 CET
Link: kurier.at/wirtschaft/ak-kritik...
14