newbly

Linhart und Tanner sprechen über Lögers "Reputationsverlust"

Linhart und Tanner sprechen über Lögers "Reputationsverlust"

Linhart și Tanner vorbesc despre „pierderea reputației” a lui Löger

Written by: johanna.hager@kurier.at (Johanna Hager), Published: 03.11.2021 11:33 CET
Link: kurier.at/politik/inland/linha...
4