newbly

„Der Verkehr hat auch Klimaschutz-Erfolge in anderen Sektoren zunichtegemacht“

„Der Verkehr hat auch Klimaschutz-Erfolge in anderen Sektoren zunichtegemacht“

„De asemenea, transportul a eliminat succesele în protecția climei în alte sectoare”

Written by: bernhard.gaul@kurier.at (Bernhard Gaul), Published: 22.10.2021 15:20 CET
Link: kurier.at/politik/inland/der-v...
14