newbly

33. KURIER ROMY: Emotionale Ehrungen für Erni Mangold und Christian Wehrschütz

33. KURIER ROMY: Emotionale Ehrungen für Erni Mangold und Christian Wehrschütz

33rd KURIER ROMY: Emotional honors for Erni Mangold and Christian Wehrschütz

Written by: peter.temel@kurier.at (Peter Temel), Published: 23.04.2022 16:00 CET
Link: kurier.at/kultur/medien/endlic...
6